AI Ecosysteem op stoom

De AI-revolutie heeft de manier waarop we omgaan met technologie en informatie ingrijpend veranderd. Large language models (LLM) zoals BERT en GPT, zijn het resultaat van deze voortdurende innovatie. Door enorme hoeveelheden tekst te verwerken en te begrijpen, zijn deze modellen in staat om mensachtige tekstgeneratie en tekstbegrip te bieden.

Ondertussen is er een snelgroeiend AI ecosysteem voor ontwikkelaars waarmee bestaande databases en services geintegreerd en verrijkt kunnen worden. Ik heb een kleine selectie gemaakt die visueel aanspreekt en waarmee onderliggende principes duidelijk gemaakt kunnen worden:

 • AI modellen getraind voor specifieke taken, denk aan beeldherkenning, tekstclassificatie etc. Deze hebben API’s en/of UI’s waarmee ze gebruikt kunnen worden. Concreet kijk ik naar AI applicaties op Hugging Face met een UI/API op basis van Gradio.
 • Andere services en tools met een API, denk aan search, interne databases. Deze laat ik nu buiten beschouwing.
 • Een LLM dat vragen in natuurlijke taal kan “begrijpen” en op basis daarvan “redeneren”. Hiervoor gebruiken we GPT 3.5 van OpenAI.
 • Een framework dat een LLM gebruikt om de juiste combinatie van AI applicaties en andere services te orchestreren om een vraag van een gebruiker te kunnen beantwoorden. Daarvoor gebruik ik Langchain.
  Deze combinatie is interessant omdat je hiermee klein, bv in een Proof Of Concept, kunt beginnen op basis van bestaande AI modellen voor een specifieke taak en in geval van succes uit kunt bouwen.

AI modellen met UI en API

Onderstaand een kleine selectie van bestaande AI applicaties met een Gradio UI/API:

Speel er mee, ieder van deze applicaties heeft waarde op zichzelf, een UI om ze interactief te gebruiken en een API om ze vanuit andere software te integreren. Maar het echte mooie is dat ze als building blocks gebruikt kunnen worden om een complexere AI gebaseerde applicaties te bouwen.

Van bovenstaande werk ik de Stable Diffusion PromptGenerator wat verder uit. Op genoemde URL vindt je dus zowel de UI als API om achterliggend Promptist model te gebruiken. Merk op dat deze modellen op Hugging Face zogenaamde model cards hebben waar je meer informatie kunt vinden over gebruik en beperkingen.

De User Interface van de Stable Diffusion Prompt Generator ziet er als onderstaand uit:

Onder aan bovenstaande pagina staat een link naar een REST API beschrijving en test pagina: Daarnaast heeft Gradio een client package waarmee de API laagdrempelig bevraagd kan worden:

from gradio_client import Client

client = Client("microsoft/Promptist") 

client.view_api()
# Client.predict() Usage Info
# ---------------------------
# Named API endpoints: 1
#
# - predict(initial_text, api_name="/predict") -> optimized_prompt
#   Parameters:
#   - [Textbox] initial_text: str (string value)
#   Returns:
#   - [Textbox] optimized_prompt: str (string value)

response = client.predict("Please create a photo of a dog riding a skateboard")
# A dog riding a skateboard, digital painting, artstation, 
# concept art, smooth, sharp focus, illustration, art by artgerm 
# and greg rutkowski and alphonse mucha

Onderstaand sequence diagram geeft globale indruk van de flow:

Elk van de andere genoemde AI applicaties kan op een zelfde manier uitgewerkt worden

Het Langchain framework

Langchain is groot en snelgroeiend, in grote lijnen omvat het de volgende componenten:

 • Models: ondersteuning van verschillende modeltypen en modelintegraties
 • Prompts: o.a. beheer, optimalisatie en serialisatie.
 • Memory: een standaardinterface voor het persistent maken van de status tussen oproepen, zowel binnen de sessie scope (kort geheugen) als over sessies (lang geheugen).
 • Indexes: taalmodellen zijn vaak krachtiger wanneer ze worden gecombineerd met eigen tekstgegevens.
 • Chains: Ketens gaan verder dan slechts één LLM-oproep en bestaan uit sequenties van oproepen (of het nu naar een LLM of een andere hulpprogramma is).
 • Agents: Agenten zorgen dat LLM beslissingen neemt over welke acties hij moet ondernemen, die actie onderneemt, een observatie ziet en dit herhaalt totdat het klaar is.

Langchain is heel groot, maar zoals gezegd spits ik mij toe op uitwerking rondom AI modellen met een Gradio User interface die ook als API te benaderen zijn, dan kan ik in Langchain gebruik maken van het recent verschenen Gradio tools en de verschillende AI applicaties laten samenwerken in een keten.

De relevante Langchain gerelateerde code is:

llm = OpenAI(temperature=0)
memory = ConversationBufferMemory(memory_key="chat_history", 
                 input_key='input', 
                 output_key="output")
tools = [StableDiffusionTool().langchain, 
     ImageCaptioningTool().langchain,
     StableDiffusionPromptGeneratorTool().langchain, 
     TextToVideoTool().langchain]


agent = initialize_agent(tools, 
             llm, 
             memory=memory, 
             agent="conversational-react-description", 
             verbose=True)
response = agent(question)

In woorden: gebruik default OpenAI model als LLM basis, gebruik type geheugen dat optimaal is voor chat historie, bij beantwoording van de vragen mag gebruik gemaakt worden van de eerder besproken lijst van tools (AI applicaties). Start een Agent die dit alles orchestreert.

Onderstaand de relevante Gradio UI gerelateerde code:

with gr.Blocks() as demo:
  with gr.Column():
    gallery = gr.Gallery(
      label="Generated images", 
      elem_id="gallery"
    ).style(columns=[4], 
        rows=[1], 
        object_fit="contain", 
        height="400px")
    with gr.Row():
      with gr.Column(scale=3):
        input = gr.TextArea(label="question")
      with gr.Column(scale=1):
        video = gr.Video(label="video")

    btn = gr.Button(value="Send")
    examples = gr.Examples(examples=[
      "Please create a photo of a dog riding a skateboard "
      "but improve my prompt prior to using an image generator."
      "Please caption the generated image and create a video for it using the improved prompt."
     ],
     inputs=[input])

  demo.load(handle_question, [input], gallery, examples)

De User Interface, na beantwoording van de vraag ziet er dan zo uit:

Onderstaand sequence diagram geeft een impressie van hoe de verschillende componenten in een sessie samenwerken om tot het resultaat te komen:

Qua intermediate steps wordt het volgende gegeneerd door Langchain (lange strings heb ik handmatig over meerdere regels verdeeld):

[
 [
  [
   "StableDiffusionPromptGenerator",
   "A dog riding a skateboard",
   "\nThought: Do I need to use a tool? Yes\nAction:"
   "StableDiffusionPromptGenerator\nAction Input: A dog riding a skateboard"
  ],
  "A dog riding a skateboard, digital painting, artstation, concept art," 
  "smooth, sharp focus, illustration, art by artgerm and greg rutkowski " 
  "and alphonse mucha"
 ],
 [
  [
   "StableDiffusion",
   "A dog riding a skateboard, digital painting, artstation, concept art, "
   "smooth, sharp focus, illustration, art by artgerm and greg rutkowski " 
   "and alphonse mucha",
   " Do I need to use a tool? Yes\nAction: StableDiffusion\nAction Input:"
   "A dog riding a skateboard, digital painting, artstation, concept art, "
   "smooth, sharp focus, illustration, art by artgerm and greg rutkowski " 
   "and alphonse mucha"
  ],
  "/projects/huggingface/appareto/"
  "0ced182a-3ef0-4ea4-93a1-1327e79570d3/tmpavc2fe12.jpg"
 ],
 [
  [
   "ImageCaptioner",
   "/media/data/eve/projects/huggingface/appareto/"
   "0ced182a-3ef0-4ea4-93a1-1327e79570d3/tmpavc2fe12.jpg",
   " Do I need to use a tool? Yes\nAction: ImageCaptioner\nAction Input:"
   "/projects/huggingface/appareto/"
   "0ced182a-3ef0-4ea4-93a1-1327e79570d3/tmpavc2fe12.jpg"
  ],
  "a drawing of a dog on a skateboard"
 ],
 [
  [
   "TextToVideo",
   "a drawing of a dog on a skateboard",
   " Do I need to use a tool? Yes\nAction: TextToVideo\nAction Input:"
   "a drawing of a dog on a skateboard"
  ],
  "/projects/huggingface/appareto/"
  "0ced182a-3ef0-4ea4-93a1-1327e79570d3/tmp4n2aecan4tvzd9o0.mp4"
 ]
]

Afsluitend

Ik hoop dat iets duidelijker is welke grote stappen het AI ecosysteem voor ontwikkelaars gemaakt heeft in afgelopen periode. Start er zelf mee en gebruik AI modellen binnen jouw eigen organisatie! En, zonodig, wil ik natuurlijk graag helpen, bv. bij het ontwikkelen van een Proof of Concept of het verder uitbouwen daarvan.

Eric van Esch
Eric van Esch
Data Engineer/ Data Scientist / Application Developer

Mijn interesse ligt bij het ontwikkelen van kwalitatieve en kwantitatieve modellen en deze implementeren in data-gedreven beslissing-ondersteunende applicaties.

Gerelateerd